(Financiële) Life planning

Bij (financiële) life planning wordt uw huidige financiële situatie, uw toekomstige gewenste situatie, de toekomstige gewenste positie van (een) derde(n) en “het levenspad” (van huidige naar gewenste situatie) meegenomen. Bij ABC vermogensplanning kijken we kritisch met u naar de uitvoering van uw financiële plan (vermogensopbouw, pensioen, verzekeringen of hypotheken). Heeft u geen financieel plan opgesteld of voor ogen? Onze specialisten helpen u om dit op te stellen.

Een voorbeeld van life planning bij een onderneming
Stel u bent ondernemer en u heeft voor uzelf bepaald dat u met 60 jaar wilt stoppen. In uw financiële plan is hiermee rekening gehouden: uw vermogensopbouw, uw pensioen, uw verzekeringen en uw hypotheek zijn bijvoorbeeld op uw wensen afgestemd. In uw hoofd heeft u ook al bedacht dat uw zoon uw opvolger is. In uw life planning speelt de rol van uw opvolging – aan uw zoon of een derde – een essentiële rol. Bij bedrijfsplanning maken we u bedrijf verkoopklaar én vervolgens verkoopbaar. Dat doen we door tussen u 50ste en 55ste levensjaar de eerste voorbereidingen te treffen. 

Stel uw zoon wil heel graag uw onderneming overnemen maar toont weinig tot geen affiniteit met het ondernemerschap. Wat doet u? Gaat u voorbij aan uw zoon en op zoek naar een andere opvolger? Of gaat u voor uw zoon, hierbij het risico lopend zelf garant te moeten staan voor zijn beslissingen? Bij ABC vermogensplanning houden we bij de life planning rekening met dit soort situaties. We bereiden u en uw zoon voor op alle mogelijke scenario’s.

Een voorbeeld van life planning bij de particulier
Ook in privésfeer krijgt u eveneens heel vaak te maken met (financiële) life planning. Meestal zijn dit scenario’s waarmee u geen rekening hebt gehouden en die achteraf als “belangrijke levensles” worden doorverteld. Veel van die levenslessen kunt u voorkomen door uw wensen te bespreken met een life planner van ABC vermogensplanning. Wij kijken over uw schouders naar de beren die op uw weg of op de weg van een betrokken derde zouden kunnen komen. We informeren u en reiken uw oplossingen aan om deze beren te voorkomen.

Wat kunt u van ABC vermogensplanning verwachten?
Bij ABC vermogensplanning identificeren we 4 verschillende deelgebieden:

Voor bedrijfsplanning verwijzen we u naar ABC bedrijfsadvies.

Bij inkomensplanning gaat het om zaken die met name uw huidige financiële situatie zwaar zouden kunnen aantasten, zoals . We verwijzen u hierbij naar de hoofdpagina van ABC vermogensplanning.

Bij vermogensplanning gaat het om uw huidige én toekomstige financiële situatie op elkaar te laten aansluiten. We kijken samen met u naar uw huidige bezittingen maar ook naar uw huidige schulden. Onderwerpen waar we samen naar kijken zijn onder meer uw financieringen, uw vermogensopbouw, uw ideale toekomstige situatie en vermogensbescherming.

Bij estateplanning gaat het ten slotte om de verdeling van uw vermogen over verschillende keuzes. Zo kunt u ervoor kiezen om uw vermogen pas na uw overlijden te verdelen of u kiest ervoor reeds nu vermogen fiscaalvriendelijk over te laten gaan. Er zijn heel veel keuzes die van invloed kunnen en zullen zijn op uw vermogenspositie. Thema’s die zeker ter sprake komen zijn uw (leven)testament.

Bij ABC vermogensplanning helpen we u graag verder op het gebied van de life planning. We brengen de deelgebieden samen en informeren u over mogelijke hiaten, uitdagingen en onzekerheden. We hebben specialisten in dienst of in ons directe netwerk waardoor we op al uw vragen adequate antwoorden kunnen geven.