Dienstenwijzer incl. privacy statement

Dit document wordt u aangeboden door ABC Adviesgroep, Maastrichterlaan 163, 6291 EP Vaals. Wij willen onze dienstverlening graag aan u voorstellen en u verder informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
ABC verzekeringen biedt u deskundige advisering en diensten aan op het gebied van zogenaamde schade- en levensverzekeringen. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Adfiz.

Via ABC lifestyle & living bieden wij u deskundige advisering aan op het gebied van vastgoed investeringen, vastgoed service en hypotheken, via ABC vermogensplanning deskundige advisering op het gebied van vermogensplanning en via ABC bedrijfsadvies tot slot deskundige advisering op het gebied van financiële, fiscale en juridische vraagstukken.

In deze dienstenwijzer wordt aangegeven over welk onderdeel we praten. Indien er niets vermeld staat, heeft het betrekking op alle dienstverlening.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars
Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen) voor het afsluiten van onder andere verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de keuze aan producten.

Onze diensten
Bij ABC verzekeringen bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten:

 • bemiddeling in combinatie met advisering (hiervoor gaat u met ons een ABC Compactplan aan);
 • alleen bemiddeling (execution only oftewel ABC Servicevrijcontract). Deze vorm van advisering bieden we trouwens uitsluitend bij zogenaamde niet- complexe producten aan.

Omdat de financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kiezen wij doorgaans voor een integrale aanpak, waarbij we trachten rekening te houden met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Dat houdt onder meer in:

 • Inventariseren van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid. We leggen dit vast in uw klantprofiel
 • Informatie verstrekken over in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten
 • Voorleggen van alternatieven eventueel aanbieden van berekeningen op basis van verschillende producten en aanbieders
 • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken
 • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies
 • Schriftelijk vastleggen van het advies

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden. Daarnaast onderhouden wij de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Zogenaamde complexe producten kunt u bij ons uitsluitend na een adviestraject afsluiten. We brengen voor dit adviestraject kosten in rekening.

 • Bestaande klanten van ABC verzekeringen – op basis van uw dienstverleningsvorm betaalt u of een vast bedrag van €125,00 (combiklanten) of het gereduceerde uurtarief van €60,00 per uur
 • Nieuwe klanten – indien u met uw totale verzekeringsportefeuille naar ABC verzekeringen overstapt, betaalt u het gereduceerde uurtarief van €60,00 per uur. Indien u niet of slechts deels wenst over te stappen betaalt u het reguliere uurtarief van €120,00.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.) en om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie.

Hoe kunt u ons bereiken?

Onze openingstijden: wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.30 en 13.00 uur is ons kantoor gesloten. Tijdens feestperioden behouden we ons het recht de openingstijden aan te passen.

Betalingen verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies kunt u doen door middel van automatische incasso rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij.

Wanbetaling verzekeringen
Als u een betaling mist, zal dat doorgaans gebeuren uit vergissing. U heeft dan voldoende kans om alsnog te betalen. De maatschappij zal u daarvoor benaderen. Blijft echter ook nu uw betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.

Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zal de maatschappij u en ons waarschuwen. Wij zullen dan contact met u opnemen. Reageert u ook op onze communicatie niet afdoende, dan veranderen we uw contract in execution only. We voeren op dat moment geen werkzaamheden meer voor u uit.

Hoe worden wij beloond?
Wij worden sinds 2007 nog maar beperkt beloond door middel van provisie. Onze beloning bestaat voornamelijk uit kosten in rekening te brengen op basis van een factuur. We zetten ze graag voor u op een rijtje:

 • Voor schadeafwikkeling hanteren we een uurtarief van €60,00
 • Voor algemene financiële advisering hanteren we een uurtarief van €120,00
We hebben voor onze klanten 2 contractvormen:
 • ABC Compactplan: klanten die hiervoor in aanmerking komen (met name totaalrelaties) betalen in aan servicevergoeding €78,00 per jaar rechtstreeks aan ons. Onze reguliere advisering (2 uur/jaar) is daarbij inbegrepen.
 • ABC Servicevrijplan: indien u niet in aanmerking komt voor een ABC Compactplan of hier juist niet voor wenst te kiezen, betaalt u aan servicevergoeding €36,00 per jaar rechtstreeks aan ons. Onze reguliere advisering (2 uur/jaar) is daarbij NIET inbegrepen. U ontvangt per bezoek een factuur tegen ons gang- bare uurtarief.

Assurantiebelasting
We willen U erop wijzen dat de assurantiebelasting niets te maken met de beloning van een tussenpersoon. Het is belasting die de verzekeringsmaatschappij netjes afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst.

Beloning medewerkers
De beloning van de medewerkers van ABC Adviesgroep bestaat uit een vast inkomen als salaris en een jaarlijks terugkerende vakantietoeslag. Onze medewerkers worden niet gedreven door prestatie- en beoordelingscriteria.

Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het uitoefenen van ons bedrijf.

Privacy en veiligheid
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast kunnen uw gegevens in onze systemen niet worden benaderd door ex- terne bronnen. Ons bedrijf beschikt over de hoogste privacy certificering. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch zou er ook bij ons ooit iets fout kunnen gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met in acht neming van een opzeggingstermijn van 3 maanden en betaling van €15,00 aan administratiekosten.

Intermediairswijzigingen kunt u via uw nieuwe tussenpersoon dan wel via ons kantoor laten verlopen. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Wij bieden u dan 3 maanden de tijd een nieuwe tussenpersoon aan ons door te geven.

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Hiervoor verwijzen we u graag naar onze klachtenregeling op onze website.

Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop.

Slotwoord
Wij vertrouwen erop u een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren.

Heeft u toch nog vragen of vindt u iets onduidelijk? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@abcvaals.nl of telefonisch 043-3061111.